Årsmøte 2017

05.08.2017 Rondane Høyfjellshotell kl. 15:30

Agenda

· Godkjenning av dagsorden

· Presentasjon av styre og møtedeltagere

· Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

· Styrets årsberetning med navneliste over veilagets medlemmer, vedtekter og kart

· Regnskap og budsjett

· Fastsettelse av årskontingent (ubebygde tomter betaler ikke kontingent)

· Anvendelse av disponible midler

· Valg av Styremedlemmer, revisor og valgkomite

 

Saker fra styret:

· Skiferskilt ved innkjøring til vei.

· Fremtidig Bom. Settes opp hvis behov. Presentasjon av løsninger

· Vedlikeholdskontrakt for vedlikehold av vei med Runaa AS ved Håkon Nårstad

· Foretaksnummer. Registrere veilaget fra 01.01.2018 i Foretaksregisteret som forening.

· Bruk av vei ved tunge arbeider.

 

Innkomne saker

Ingen

 

Eventuelt